Header munnik

Wat wij doenDiensten / Financieel beheer

Financieel kunnen wij het bestuur en de leden ontzorgen middels het berekenen en innen van de servicekosten, jaarlijks opmaken van de jaarrekening, crediteurbeheer, debiteurbewaking, het aanspreekpunt te zijn voor bankzaken, reservefonds berekenen, kascommissie ondersteunen.

Financiële werkzaamheden
 • Het bijhouden van de boeken met betrekking tot het tijdig voldoen van de (voorschot) bijdragen door de leden.
 • Het nemen van rechtsvorderingen met betrekking tot incasso bij wanbetaling van leden.
 • Het betalen van rekeningen van nutsbedrijven en verzekeringen, onderhoudsnota’s en abonnementen.
 • Het actief beheren van de bankrekening door liquide middelen tijdig over te brengen naar spaarrekeningen en/of deposito’s.
 • Zorg dragen voor een bijgewerkte administratie die 24/7 online inzichtelijk is.
Verantwoording

Het jaarlijks vervaardigen van de jaarrekening die de volgende onderdelen bevat:

 • Balans en Expolitatierekening. Toelichting op de Balans en Exploitatierekening.
 • Specificatie van de betaalde c.q. te betalen
 • bijdragen van eigenaren. (concept)-Begroting van de kosten voor het
 • komende jaar. Verdeling van de in de Begroting genoemde
 • kosten over de eigenaren conform de verdeling uit de splitsingsakte. (ten behoeve van de Kascontrolecommissie)
 • staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar.
Bijstand bestuur

Assistentie bij de controle van de bovengenoemde jaarrekening; deze controle vindt plaats door leden van de vereniging de zgn. ‘Kascontrolecommissie’.

Administratief beheer

Administratief beheer

Administratief kunnen wij het bestuur en de leden ontzorgen door de ledenbestanden bij te houden, contractbeheer, algemene ledenvergaderingen organiseren en begeleiden, naleving huishoudelijk reglement opstellen en waarborgen.

Administratief beheer

Technisch beheer

Technisch kunnen wij het bestuur en de leden ontzorgen door het dagelijks onderhoud te verzorgen, groot onderhoud te initiëren en te begeleiden, offertes aan te vragen en te vergelijken, werkzaamheden aan te besteden, meerjarenbegroting op te maken.

Al overtuigd?Munnik VvE Beheer ontzorgt

Wilt u graag weten wat wij voor uw VvE kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij gaan graag met u in gesprek om te zien hoe wij uw VvE kunnen ontzorgen.

Offerte aanvragen