Header munnik

Wie wij zijn Over ons / De vve’s

Wanneer u een appartement koopt, dan wordt u vanzelf lid van de Vereniging van Eigenaren van het gebouw waarin uw appartement zich bevindt. De vereniging heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaars te behartigen. Deze belangen zijn vooral gericht op het onderhoud en de instandhouding van het gebouw en de daarbij behorende technische installaties.

De VvE voert alleen het beheer over het gemeenschappelijk bezit. Tenminste éénmaal per jaar organiseert het bestuur van de vereniging een Algemene Ledenvergadeirng, waarin u met uw medebewoners/eigenaars over de begroting van het komende jaar en de exploitatie van het lopende jaar vergadert. In deze vergadering kunt u zelf uw stem uitbrengen over de op de agenda geplaatste onderwerpen.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit één of meer bestuurders, die door de eigenaars tijdens de vergadering worden benoemd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden gezamenlijk besluiten genomen, bijvoorbeeld om het beheer uit te besteden aan een professionele beheerder.

Het onderhoud van het gebouw, de verzekering en het in standhouden van uw eigendommen brengen kosten met zich mee. Op basis van een begroting wordt uw bijdrage in deze kosten, ook wel servicekosten genoemd, vastgesteld.  Tot het betalen van de servicekosten is iedere appartementseigenaar ver­plicht. De administratief beheerder of de administrateur zorgt voor de inning en verrekening van deze bijdrage.

Om een idee te geven, waaruit uw servicekosten zoal bestaan, treft u onderstaande opsomming aan:

  • De premie van de opstalverzekering, waarmee zowel uw appartement als het gehele gebouw is verzekerd tegen o.a. storm, brand, eventueel glasbreuk, e.d.
  • Het onderhoud en schoon houden van de algemene ruimten
  • Stroomverbruik algemene verlichting
  • Onderhoudskosten lift
  • Reservefondsen voor groot onderhoud, bijvoorbeeld vernieuwing dakbedekking, vervanging technische installaties, e.d.
  • De kosten van de administratie.

Ook is de administratief beheerder behulpzaam bij het opstellen van een huishoudelijk reglement. In dit reglement worden allerlei bepalingen van praktische aard opgenomen met betrekking tot het gebruik van uw appartement. Hiermee kan worden voorkomen dat u een ander overlast bezorgt of dat uw medebewoners u hinderen. Zo’n huishoudelijk reglement, dat dus eigenlijk een groter woongenoegen tot doel heeft, wordt door u en uw medebewoners in de ledenvergadering definitief vastgesteld.